PolskiAngielski
GSM: 881-016-666
od wtorku do soboty 10.00 - 18.00
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HARLEY-DAVIDSON RZESZÓW
 
Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem https://sklep.goc-harley-davidson.pl , prowadzonym przez
Stanisław Myszkowski Game Over Cycles 
ul. Nadrzecza 1, Lisie Jamy
37-600 Lubaczów
Oddział w Rzeszowie
ul. Ludwika Chmury 4
35-213 Rzeszów
Tel: + 48 17 7412 007
e-mail sklep@goc-harley-davidson.pl
NIP 7931444872
Regon 180689157
Magazyn i miejsce wysyłania paczek znajduję się pod adresem:
Harley-Davidson Rzeszów 
ul. Ludwika Chmury 4
35-213 Rzeszów
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 
§1. Definicje
1.    Regulamin- niniejszy tekst Regulaminu, określający zasady sprzedaży towarów przez Sklep w ramach prowadzonej przez niego strony internetowej,
2.    Sklep- Stanisław Myszkowski Game Over Cycles z siedzibą w Lubaczowie, prowadzący sprzedaż w formie sklepu internetowego pod adresem ul. Nadrzeczna 1, Lisie Jamy 37-600 Lubaczów,
3.    Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a także Konsument, składający zamówienie poprzez Sklep,
4.    Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.-  Kodeks cywilny).
 
§2. Postanowienia ogólne
1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2.    W celu złożenia zamówienia Klient musi spełnić następujące warunki techniczne:
    a)    posiadać dostęp do sieci Internet,
    b)    zainstalować na swoim komputerze przeglądarkę internetową.
3.    Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień poprzez potwierdzenie warunków umowy w koszyku zamówienia.
4.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
6.    Osoby fizyczne mogą składać zamówienie w Sklepie po ukończeniu przez nie 18 lat.
7. Klient może kontaktować się ze Sklepem na jego adres: Harley-Davidson Rzeszów, ul. Ludwika Chmury 4, 35-213 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres: sklep@goc-harley-davidson.pl A także na numer telefonu +48 17 7412 007 lub 882 061 651.
 
§3. Ochrona danych osobowych
1. Rejestrując się w sklepie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i informacyjnych przez firmę Harley-Davidson Rzeszów i sklep internetowy www.sklep.goc-harley-davidson.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane są przechowywane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia, wymogami prawa polskiego oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych personalnych oraz do ich aktualizacji jak również do ich zmiany lub usunięcia.
3. Administratorem baz danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z dokonanymi zakupami jest Sklep.
4. W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sklepu w celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury składania następnych zamówień. Będzie to możliwe jeśli Klient stworzy swój profil i przy rejestracji poda niezbędne dane oraz: 1) login, w formie swojego adresu e-mail oraz 2) hasło, które będzie uprawniało do dostępu do profilu Klienta.
 
§4. Zamówienia
1. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane przez stronę internetową.
2. Klient może składać zamówienia przez cały rok, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
3. Zamówienie jest ważne, jeśli Klient w sposób właściwy wypełni formularz zamówienia i poda dane, w szczególności imię i nazwisko oraz adres, na który ma być ono zrealizowane. Ponadto Klient w celu ułatwienia kontaktu i potwierdzenia złożenia zamówienia podaje swój adres e-mail oraz numer telefonu.
4. Jeśli dane podane przez Klienta są niekompletne, Sklep skontaktuje się z nim, jeśli umożliwiają to dane podane przy złożeniu zamówienia. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy z powodu błędnych danych wprowadzonych podczas składania zamówienia, Sklep będzie mógł je anulować.
5. Najpóźniej po wyrażeniu przez Klienta woli związania się umową otrzyma on potwierdzenie przyjęcia zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail. Będzie ono zawierało wszelkie dane niezbędne do jego realizacji, w szczególności adres i formę wysyłki, numer rachunku bankowego Sklepu, warunki złożenia zamówienia, a także warunki zapłaty, pouczenie o warunkach odstąpienia od umowy oraz łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty Klienta wynikającej ze złożonego zamówienia.
7. Zamówienia są realizowane tylko w dni robocze.
8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, a także Ukrainy, Białorusi i Rosji.
9. Jeśli po złożeniu zamówienia przez Klienta jego realizacja okaże się niemożliwa z powodu wyczerpania towaru, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie. Klient może w takim przypadku skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Klient może także wybrać inny towar z oferty Sklepu.
10. Najpóźniej w chwili dostarczenia towaru Sklep przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku.
 
§5. Wysyłka zamówienia
1. Zamówione produkty będą wysyłane do Klienta pod wskazany przez niego adres w ciągu 2 dni roboczych od dokonania płatności w przypadku towarów dostępnych na magazynie GOC Harley-Davidson Rzeszów. W przypadku braku towarów na magazynie, klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany z szacowanym terminem dostarczenia zamówionego produktu. Jeżeli termin realizacji zamówienia nie będzie satysfakcjonował klienta, może on zrezygnować z zamówienia i niezwłocznie zostaną mu zwrócone pieniądze pod wskazany numer konta. Dane do zwrotu należności za towar muszą być podane za pośrednictwem e-mail na adres sklep@goc-harley-davidson.pl .  
2. Zamówienia są dostarczane do Klienta przez wybraną w formularzu zamówienia firmę kurierską.
3. Koszty dostawy są wyliczane automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wybranej formy płatności.
4. Koszty dostawy towaru podane przy każdym produkcie uwzględniają najtańszą formę wysyłki przy przedpłacie na konto.
5. Wszystkie dostawy realizowane przez firmę kurierską są ubezpieczone.
6. Ciężkie przesyłki o wadze powyżej 31,5kg. - są dostarczane przez firmę kurierską w systemie "burta - burta" (do obowiązku kuriera należy rozładunek paczki z samochodu i ustawienie jej na podłożu pod wskazanym adresem). Odbierając tego typu przesyłki Klient powinien sobie zapewnić asystę osób trzecich, do wniesienia przesyłki.
Jeżeli formularz zamówienia będzie zawierał błędy uniemożliwiające jego dostarczenie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 
§6. Płatność
1. W mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia Klient otrzyma informację odnośnie końcowej ceny sprzedaży, uwzględniającą wybraną przez niego formę wysyłki i zapłaty.
2. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu.
3. Sklep wystawia także faktury VAT, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia oraz po podaniu niezbędnych danych.
4. Za zakupiony towar Klient może zapłacić e-przelewem na rachunek bankowy Sklepu, poprzez system Dotpay, kartą kredytową lub gotówką przy osobistym odbiorze towaru.
5. Płatności w systemie Dotpay są realizowane przez serwis www.Dotpay.pl, zgodnie z regulaminem znajdującym się na wskazanej stronie internetowej.
6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl, zgodnie z regulaminem znajdującym się na wskazanej stronie internetowej.
 
§7. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014.827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni kalendarzowych od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobą trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 7 i 9 Regulaminu.
2. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu: Harley-Davidson Rzeszów, ul. Ludwika Chmury 4, 35-213 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres: sklep@goc-harley-davidson.pl
W celu ułatwienia procesu odstąpienia od umowy oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia oświadczenie drogą elektroniczną Sklep niezwłocznie przesyła Konsumentowi jego potwierdzenie na trwałym nośniku.
3. Dobrze zapakowany towar należy odesłać na adres sklepu. Numer ZAMÓWIENIA należy umieścić w widocznym miejscu przesyłki. 
4. Zwrot kwoty wpłaconej przez Konsumenta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep zwróconego towaru, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Kwota zwrotu będzie uwzględniać wszystkie płatności dokonane przez Klienta, w tym koszty dostarczenia towaru.
5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób jego dokonania, nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami. W celu przyśpieszenia postępowania, Konsument może wskazać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wartość zamówienia oraz ewentualnych kosztów poniesionych przez Klienta w związku ze zwrotem towaru.
6. W przypadku zwrotu Sklep nie odbiera samodzielnie towaru od Konsumenta. W związku z tym, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od niego płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, ten nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Sklepu: Harley-Davidson Rzeszów, ul. Ludwika Chmury 4, 35-213 Rzeszów.
9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 
§8. Reklamacje
1. W razie ujawnienia się wad zakupionego towaru Klientowi przysługują uprawnienia związane z rękojmią lub gwarancją określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta dla danego towaru.
3. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacji z tytułu Rękojmi lub gwarancji przy pomocy Formularza reklamacji/gwarancji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta są rozpatrywane na zasadach i w terminach określonych w przepisach dotyczących rękojmi i gwarancji zawartych w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5. Reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie na adres Sklepu: Harley-Davidson Rzeszów, ul. Ludwika Chmury 4, 35-213 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres: sklep@goc-harley-davidson.pl. Dodatkowo oryginał formularza zwrotu/reklamacji należy załączyć do reklamowanej przesyłki.
6. Sklep rozpoznaje każdą złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej prawidłowego zgłoszenia.
7. Reklamacji podlega każdy towar zakupiony w Sklepie.
 
§9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają we właściwym zakresie przepisy:
a) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, 
b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną,
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Harley-Davidson Rzeszów zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed jego zmianą stosuje się wersję obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Niniejszy tekst stanowi I. wydanie Regulaminu i został opublikowany w dniu 2017-07-07.
4. Tekst Regulaminu jest dostępny na stronie internetowej Sklepu w formie pliku pdf oraz doc.
 
Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu